Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

Pri nákupe cez www.AkoNaAuto.sk platia nasledovné obchodné podmienky:

1. Všeobecné ustanovenia:

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim JAK NA AUTO s.r.o., so sídlom Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, Česká republika.

IČO: 01778650, zapísaná v OR Mestského súdu v Praze, Oddiel: S.R.O., Spisová značka.: C 211696

DPH: CZ01778650 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku podľa stanovených obchodných podmienok  (ďalej len “kupujúci”)

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.AkoNaAuto.sk.


1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”), kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami a ich ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená na základe jeho dopytu.

Doba dodania tovaru je od 2 do 8 dní od potvrdenia objednávky.

1.4 Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien fotografií produktov a takisto aj popisu produktov. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže zložením alebo opticky líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode, kde rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na stránkach internetového obchodu sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí bude predávajúci kupujúceho kontaktovať.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy:

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”). Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie  objednávky zo strany predávajúceho po predchádzajúcom prijatí objednávky zo strany kupujúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania kupujúcim požadovaného tovaru s označením “potvrdenie objednávky”.  Automatické oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na miesto doručenia tovaru určené  kupujúcim, prípadne iné údaje.

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH a sú konečné.

3. Zrušenie kúpnej zmluvy:

Zákazník môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do okamihu, potvrdenia jeho objednávky.  Zrušenie objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy je možné len so súhlasom predajcu a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú. Objednávku je možné zrušiť na tel. čísle alebo e-mailom na obchod@akonaauto.sk, kde je potrebné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky s označením zrušenie objednávky.

4. Práva a povinnosti predávajúceho:

4.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe potvrdenej objednávky tovar kupujúcemu, v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho alebo zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v českém jazyce a daňový doklad)

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar kupujúcim.

5. Práva a povinnosti kupujúceho:

5.1.Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a zmluvnými stranami stanovenom mieste, v záväznom akceptovaní objednávky.

6. Dodacie podmienky:

6.1. Tovar je predávaný podľa vyobrazených vzorov produktov a ich popisu umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 15 dní od dodania tovaru výrobcom, alebo dodávateľom tovaru predávajúcemu. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, uvedenú v objednávke kupujúcim.

6.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky  predávajúcim.

6.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dodania tovaru, dohodnutej v kúpnej zmluve.

6.5. Všetky informácie o tovare uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

6.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

6.7. Predávajúcim dodaný tovar na miesto určené v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný prevziať osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške stanovenej Slovenskou poštou alebo prepravnou spoločnosťou. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, respektíve jeho oprávneným zástupcom.

6.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku hneď po doručení, teda tovar ako aj jeho obal . V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 6.2. Obchodných podmienok, odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

7. Kúpna cena:

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”)  dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

7.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8. Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:

8.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”).

8.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

8.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. S odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar s originálnymi visačkami ktoré neboli z tovaru odstránené aj s dokladom o zaplatení.

8.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, a spĺňa podmienky bodu 8.3, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 30 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

8.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci právo tento tovar odmietnuť a vráti kupujúcemu predmetný tovar späť.

8.6. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 8.2. a 7.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

9.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho:

9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ  v kúpnej zmluve dohodnutého tovaru prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

10. Spôsob úhrady ceny tovaru:

Spôsoby úhrady ceny tovaru predávajúcemu:

- hotovosť v sídle predávajúceho

- dobierka

- vklad na účet

10.1. Dobierka

Platba za tovar prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvo zásielkovej služby alebo Slovenskej pošty. Ako daňový doklad o zaplatení slúži zákazníkovi potvrdenie o zaplatení od zásielkovej spoločnosti (pošta, kuriér) a faktúra.

10.2. Vklad na účet predávajúceho

Po doručení potvrdzujúceho e-mailu od predávajúceho, ktorý obsahuje číslo účtu predávajúceho, cenu objednaného tovaru vrátane poštovného a balného (ak sú účtované), variabilný a konštantný symbol a dodaciu lehotu, môže zákazník kúpnu cenu uhradiť prostredníctvom služby internet banking, alebo vložením peňazí na účet predávajúceho v banke.

11. Reklamačný poriadok:

11.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

11.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

11.3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

11.4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

11.5. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim.

11.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

11.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu s originálnym obalom tovaru a dokladom o zaplatení.

11.8. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba

11.9. Záruka sa nevzťahuje na:
a) nesprávne použitie výrobku
b) nesprávne skladovanie
c) vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy informovaný

11.10. Postup pri reklamácii:

a) informujte nás o reklamácii vopred: telefonicky, e-mailom, alebo písomne

b) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu: JAK NA AUTO, Čáslavská 360, 537 01 Chrudim, Česká republika

c) uveďte v zásielke dôvod reklamácie a Vašu spätnú adresu

d) priložte kópiu dokladu o zaplatení reklamovaného tovaru a nadobudnutí v našom internetovom obchode

Predávajúci sa zaväzuje, že reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru od kupujúceho. Kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný telefonicky alebo písomne (e-mail, list).

12. Zodpovednosť za správnosť údajov:

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.AkoNaAuto.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek  zmeniť produkty a služby na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

13. Ochrana osobných údajov:

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, mailovú adresu a telefónne číslo.

13.2. Predajca sa riadi zákonom 428/2002 Z.z. v jeho platnom znení.

13.3 . Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle  zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Osobné údaje zákazníkov predajca neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

13.4. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o ponukách a akciách predávajúceho, bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

14. Záverečné ustanovenia:

14.1. Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje súhlas s obchodnými, dodacími a reklamačnými podmienkami. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predajcom a zákazníkom. Predajca si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky zverejní na internetovej stránke www.AkoNaAuto.sk  najmenej 30 dní pred ich účinnosťou.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ alebo písomne, vo forme listovej zásielky.

14.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

14.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi v celom ich rozsahu.


15. Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť JAK NA AUTO, s.r.o. (zkratka JNA), so sídlom Ringhofferova 115/1, Praha 5, 155 21, Česká republika, IČO: 01778650, chráni všetky spracovávané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre JNA prioritou.


JNA je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) správcom Vašich osobných údajov, t. j. zhromažďuje, uchováva a využíva (aj inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sa osobné údaje spracúvajú, sú definované podrobnejšie nižšie).


Tieto Zásady spracovania osobných údajov sa vzťahujú na (i) spracovanie osobných údajov vykonávané JNA počas Vášho používania týchto internetových stránok JNA („Internetové stránky“), (ii) spracovanie osobných údajov zo strany JNA počas plnenia zmlúv so zákazníkmi a obchodnými partnermi, (iii) spracovanie osobných údajov pri plnení právnych povinností JNA a na (iv) spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov JNA.


Zásady spracovania osobných údajov opisujú účely spracovania osobných údajov a spôsoby ich spracovania, informujú o jednotlivých kategóriách spracovávaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.


Účely spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou JNA spracovávané na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy (najmä plnenie zmlúv o spolupráci s obchodnými partnermi, kúpnych zmlúv so zákazníkmi a pod.);
 • Plnenie právnych povinností (najmä povinnosti v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda prenos osobných údajov orgánom finančnej správy; prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi);
 • Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb (JNA môže zasielať obchodné oznámenia a ponúkať výrobky a služby prostredníctvom e-mailu, SMS, alebo telefónneho hovoru alebo prostredníctvom poštových doručovacích služieb);
 • Ochrana oprávneného záujmu správcu (ochrana práv a právom chránených záujmov JNA, napríklad posudzovanie bonity zákazníka);
 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov (najmä v prípade Vášho záujmu o zamestnanie v JNA alebo pri zadaní a následnej správe osobných údajov v rámci používateľských účtov na internetových stránkach).


Spracovávané osobné údaje:
JNA je oprávnená spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracovania:


Údaje dotknutých osôb

Účely spracovania:

Meno a priezvisko

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

Kontaktná adresa

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

E-mail

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

Telefónne číslo

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

Číslo účtu

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa

IČO, DIČ

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

VIN a ďalšie informácie o motorovom vozidle

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov


Osobné údaje sú v JNA spracovávané ako manuálne, tak automatizovane.
K automatizovanému spracovaniu osobných údajov dochádza najmä na účely plnenia zmluvného vzťahu.

JNA je oprávnená zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite internetové stránky.


SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA  ZÁKLADE SÚHLASU


Ak udelíte JNA súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení (v týchto prípadoch môže dochádzať aj k profilovaniu), beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a že možno súhlas kedykoľvek písomne alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v e-mailovej správe odvolať. Súhlas je poskytovaný do jeho odvolania. Neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na plnenie zmluvy.

 

V spoločnosti JNA sú Vaše osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, alebo jednotlivým sprostredkovateľom osobných údajov zmluvne dohodnutým JNA, prípadne ďalším prevádzkovateľom. Vždy však iba v miere nevyhnutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania, a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov .
Zoznam príjemcov osobných údajov JNA je dostupný na vyžiadanie na adrese obchod@akonaauto.sk.


JNA je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená, resp. povinná, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní alebo ďalším orgánom verejnej moci.


OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍCH OSÔB


Osobné údaje tretích osôb, čím sa rozumejú osobné údaje zamestnancov a zákazníkov obchodných partnerov JNA a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spoluprácu s JNA, popr. iné údaje, ktoré AK dostane od obchodného partnera v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy, budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobné údaje použije JNA za účelom plnenia zmlúv s obchodnými partnermi. Obchodný partner týmto berie na vedomie, že JNA bude spracovávať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, ak také sú. Počas dlhšej doby budú potom uchovávané, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom. Obchodný partner je povinný riadne poučiť o spracovaní osobných údajov spoločnosťou JNA svojich zamestnancov, zákazníkov a ďalšie fyzické osoby podieľajúce sa na strane obchodného partnera na spolupráci s JNA.


Doba uchovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, počas ktorej je JNA povinná ako prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania počas tu uvedenej doby:


Účel spracovania

Doba uchovávania

Plnenie zmluvy

po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Plnenie právnych povinností

po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom

Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb

po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne do odvolania súhlasu so spracovaním, prípadne v súlade s platnou legislatívou *

Ochrana oprávneného záujmu správcu

maximálne po dobu 3 rokov od doby počiatku spracovania údajov, ak nestanovia osobitné právne predpisy inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom

Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

po dobu nevyhnutnú na vybavenie príslušnej požiadavky alebo po dobu trvania príslušného používateľského účtu


* JNA je oprávnená spracovávať Vašu e-mailovú adresu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných výrobkov alebo služieb (napr. formou informačného bulletinu alebo newslettera) v prípade, že ste také zasielanie neodmietli.

 


POUŽITIE COOKIES


Cookies sú obsahovo malé súbory vo Vašom prehliadači, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na naše internetové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.
Používanie cookies nám umožní ponúknuť Vám tie služby a produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve našich internetových stránok a vďaka ich používaniu tak bude Vaša ďalšia návšteva ľahšia a rýchlejšia.
Súbory cookies najmä:

 • slúžia na efektívnu navigáciu na internetovej stránke, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie používateľského dojmu z internetovej stránky;
 • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil internetové stránky alebo či je novým návštevníkom;
 • napomáhajú zobrazovať na internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho používateľa.

 

JNA cookies používa v prípade, že navštívite naše internetové stránky, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu, anonymným štatistikám ohľadom návštevnosti, na výber relevantných reklám a na uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenia.


Na našich Internetových stránkach používame dva druhy cookies:

 • Relačné cookies (session cookies): Tieto cookies sú dočasné. Ukladajú do súboru cookie Vášho prehliadača len do doby, než ukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú pre riadnu funkčnosť internetových stránok alebo pridružených aplikácií nevyhnutné.
 • Permanentné cookies (persistent cookies): Tieto cookies môžeme využívať pre Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich internetových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v súbore cookie Vášho prehliadača počas dlhšieho obdobia. Dĺžka toho obdobia závisí od zvoleného nastavenia internetového prehliadača. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve internetových stránok.

 

Súbory cookies môžete v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých. Pokiaľ ale JNA nepovolíte použitie cookies, niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.


Nastavenie súkromia vo Vašom počítači, kde možno použitie cookies odmietnuť alebo zakázať, nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich internetových stránkach:   

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

Ako subjekt údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo na námietku, po ktorej bude spracovanie Vašich osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), u ktorého môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

 • Právo na prístup k osobným údajom: Ak chcete vedieť, či o Vás JNA spracováva osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak tomu tak je, máte tiež právo získať prístup k Vašim osobným údajom. V prípade opakovanej žiadosti bude JNA oprávnená za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok. O takomto postupe Vás budeme informovať (uvedené platí obdobne pre uplatňovanie nižšie uvedených práv).
 • Právo na opravu nepresných a nesprávnych osobných údajov: V prípade, že sa domnievate, že o Vás JNA spracováva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. JNA opravu vykoná bez zbytočného odkladu, s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V prípade, že požiadate o výmaz, JNA vymaže Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) to JNA ukladá zákonná povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: V prípade, že nemáte záujem na výmaze, ale iba na dočasnom obmedzení spracovania Vašich osobných údajov, môžete po JNA požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: V prípade, že chcete, aby JNA Vaše osobné údaje odovzdala tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, JNA Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.
 • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov JNA. V prípade, že JNA nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

 

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte listom na adresu sídla JAK alebo e-mailom na obchod@akonaauto.sk. JNA si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva.
 
Tieto zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018.